سیتریکس ایران

پیوستگی کسب و کار خودرا حفظ کنید

با محصولات سیتریکس از کسب و کار خود در برابر اختلال ها محافظت کنید و نیروی کار خود را به صورت سازنده حفظ کنید.

بهره وری کاری خودرا افزایش دهید
کسب و کار دیجیتالی خود را ایمین کنید
ارتباطات خودرا بهینه سازی کنید

با محصولات سیتریکس برنامه ها و تحویل داده های خودرا ایمن ، بسیج و بهینه کنید

مجازی سازی برنامه ها
تجربه کاربری خارق العاده VDI تحویل دهید
مدیریت موانع شرکتی
با داشتن office 360 در موبایل از ، از دست دادن اطلاعات جلوگیری نمایید
همگام سازی و اشتراک گذاری فایل ها
انتخاب کنید داده هایتان کجا ذخیره شوند ! بر روی cloud یا prem یا هر دو
شبکه سازی

کارایی برنامه های خود را برای کنترل از راه دور و کاربران شاخه ای افزایش دهید

همکاران و شرکای سیتریکس ایران

Web Analytics